Tính bền vững của The Lion Richlands

Tính bền vững là một điều phức tạp để đo lường và chúng tôi không tuyên bố có định nghĩa dứt khoát. Tuy nhiên, chúng tôi tự hào là một địa điểm giảm thiểu dấu chân bền vững của chúng tôi. Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt động bền vững nhằm thúc đẩy việc tạo ra giá trị lâu dài và đạt được tác động tích cực đến cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Để giới thiệu điều này, chúng tôi đã cung cấp các thực hành bền vững của The Lion Richlands dưới đây:

Khung phát triển bền vững

Môi trường

Xã hội

Comunity

Quản trị